Promocje
LOCTITE 3D IND 403 HDT80 czarny 1kg
LOCTITE 3D IND 403 HDT80 czarny 1kg

1 199,00 zł

Cena regularna: 1 329,00 zł

Najniższa cena: 1 329,00 zł

974,80 zł

Cena regularna: 1 080,49 zł

Najniższa cena: 1 080,49 zł
szt.
TEROSON VR 500, 300ml, Smar - smar syntetyczny. Ogólnego zastosowania. Idealny do wymagających aplikacji. Doskonały do centralnych układów smarowania. Zalecany przez OEM.
TEROSON VR 500, 300ml, Smar - smar syntetyczny. Ogólnego zastosowania. Idealny do wymagających aplikacji. Doskonały do centralnych układów smarowania. Zalecany przez OEM.

44,99 zł

Cena regularna: 48,50 zł

Najniższa cena: 48,50 zł

36,58 zł

Cena regularna: 39,43 zł

Najniższa cena: 39,43 zł
szt.
LOCTITE 640, 50ml Trudno demontowalny produkt na bazie estru dimetrakrylanu do mocowania części współosiowych
LOCTITE 640, 50ml Trudno demontowalny produkt na bazie estru dimetrakrylanu do mocowania części współosiowych

184,99 zł

Cena regularna: 205,00 zł

Najniższa cena: 205,00 zł

150,40 zł

Cena regularna: 166,67 zł

Najniższa cena: 166,67 zł
szt.
LOCTITE 275 50ml Zielony, trudno demontowalny klej metakrylanowy do zabezpieczania połączeń gwintowych o wysokiej lepkości, odpowiedni do dużych gwintów.
LOCTITE 275 50ml Zielony, trudno demontowalny klej metakrylanowy do zabezpieczania połączeń gwintowych o wysokiej lepkości, odpowiedni do dużych gwintów.

179,99 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł

146,33 zł

Cena regularna: 161,79 zł

Najniższa cena: 161,79 zł
szt.
LOCTITE 574 ACC 50ML Produkt uszczelniając - ogólnego zastosowania
LOCTITE 574 ACC 50ML Produkt uszczelniając - ogólnego zastosowania

114,99 zł

Cena regularna: 129,50 zł

Najniższa cena: 129,50 zł

93,49 zł

Cena regularna: 105,28 zł

Najniższa cena: 105,28 zł
szt.
LOCTITE SF 7400 20ml tusz do znakowania na bazie rozpuszczalnika
LOCTITE SF 7400 20ml tusz do znakowania na bazie rozpuszczalnika

84,99 zł

Cena regularna: 92,62 zł

Najniższa cena: 84,99 zł

69,10 zł

Cena regularna: 75,30 zł

Najniższa cena: 69,10 zł
szt.
LOCTITE 242 250ml, Średnio demontowalny klej o średniej lepkości i właściwościach tiksotropowych do zabezpieczania połączeń gwintowych. Przeznaczony do gwintów metalowych o średnicy do M36.
LOCTITE 242 250ml, Średnio demontowalny klej o średniej lepkości i właściwościach tiksotropowych do zabezpieczania połączeń gwintowych. Przeznaczony do gwintów metalowych o średnicy do M36.

749,00 zł

Cena regularna: 850,00 zł

Najniższa cena: 850,00 zł

608,94 zł

Cena regularna: 691,06 zł

Najniższa cena: 691,06 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.elektronika.mcc.pl

 1. Definicje:

Sprzedawca – spółka pod firmą Grupa MCC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 04–128 Warszawa, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118542, NIP: 113-01-14-553;

Kupujący – podmiot zawierający Umowę ze Sprzedawcą;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędąca Konsumentem, którego definicja znajduje się w art. 221 Kodeksu cywilnego ani Przedsiębiorcą o statusie Konsumenta określonym w art. 3855 Kodeksu cywilnego;

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę w celu niezwiązanym  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca o statusie konsumenta – osoba fizyczna o której mowa w art. 3855, 5564, 5565 oraz 5765 Kodeksu cywilnego, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Strony – Kupujący i Sprzedawca;

Towar – produkty  oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę zgodnie z informacją handlową zamieszczoną na stronie internetowej  www.elektronika.mcc.pl;

dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa – umowa kupna – sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Stronami.

 1. Zawarcie Umowy. Odstąpienie od Umowy.

  1. Informacja handlowa o Towarach zamieszczona na stronie elektronika.mcc.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego – zawarcie Umowy następuje z chwilą wystawienia przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.
  2. Kupujący, który nabywa Towar jako Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca o statusie konsumenta, może odstąpić od Umowy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na odstąpienie oraz pod warunkiem zapłaty na rzecz Sprzedawcy poniesionych przez niego kosztów będących następstwem rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji.
  3. Kupujący, który nabywa Towar jako Konsument, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od doręczenia Kupującemu Towaru – prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towarów mających krótki termin przydatności do użycia oraz przechowywanych i transportowanych w temperaturach innych niż temperatura otoczenia – szczegółowe zasady dotyczące odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zostały zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy elektronika.mcc.pl, w zakładce Informacje/Konsument.
  4. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi Kupujący.
 2. Dostawa Towaru
  1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej wszystkie przesyłki są dostarczone EXW magazyn Sprzedawcy (Incoterms 2010).
  2. Termin wysyłki Towaru jest zamieszczony w informacji handlowej dotyczącej danego Towaru.
  3. Jeżeli termin wysyłki Towaru nie jest zamieszczony w informacji handlowej dotyczącej danego Towaru, zostaje on podany przez Sporzedawcę na potwierdzeniu zamówienia – termin ten może ulec zmianie, jeżeli producent opóźni się z dostawą Towaru do magazynu Sprzedawcy.
  4. Koszty przesyłki zamówionego Towaru z magazynu Sprzedawcy do Kupującego na terenie Polski pokrywa Kupujący, według podanych poniżej stawek zależnych od wagi oraz rozmiarów przesyłki:
   • 0 kg – 31,5 kg - 15,99 zł – Towar standardowy;
   • 0 kg – 30 kg – 36,90 zł – Towar LQ ADR;
   • paleta – 120,00 zł – Towar standardowy;
   • odbiór osobisty – 0,00 zł.
  5. Koszty przesyłki zamówionego Towaru z magazynu Sprzedawcy do Kupującego spoza terenu Polski pokrywa Kupujący po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy pomiędzy Stronami.
  6. Każda przesyłka jest ubezpieczona do wartości faktury, ale nie więcej niż 50.000,00 zł – zasady ubezpieczenia przesyłki o wartości powyżej 50.000,00 zł będą ustalane pomiędzy Stronami.
  7. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem, a w szczególności: stanu przesyłki, asortymentu, ilości i jakości Towaru.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie terminu wysyłki/dostawy Towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności określanych jako siła wyższa.
 3. Cena
  1. Wszystkie ceny są kalkulowane EXW magazyn Sprzedawcy (Incoterms 2010).
  2. Ceny wyrażone w walucie zagranicznej będą przeliczane na PLN z zastosowaniem kursu średniego NBP, według ostatniej tabeli ogłoszonej w dniu poprzedzającym datę wystawienia faktury sprzedaży, chyba że Strony ustalą inne zasady rozliczeń.
 4. Warunki płatności
  1. Stosuje się następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności on-line Shoper, w tym karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, oraz pobranie.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
  3. W przypadku indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami dotyczących warunków płatności, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej kwoty należności w terminie wskazanym na fakturze lub fakturze proforma – dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należności.
  4. W przypadku braku płatności w terminie wyznaczonym zgodnie pkt. c) powyżej, Sprzedawca ma prawo do:
   • obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w zapłacie;
   • wstrzymania dostawy Towaru i realizacji zamówień przez okres opóźnienia w zapłacie lub wyznaczenia innego terminu dostawy Towaru.
 1. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki i Towaru, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
  2. Wszelkie reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych po dostarczeniu przesyłki.
  3. W przypadku reklamacji Towaru z określoną datą przydatności do użycia, musi ona zostać skutecznie złożona przed upływem daty ważności (wymóg producenta).
  4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną, na adres elektronika@mcc.pl.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy
  1. Względem Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada za wady Towaru zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
  2. Względem Kupującego będącego Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą o statusie Konsumenta Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi w zmodyfikowanym zakresie opisanym w punktach od c) do f) poniżej.
  3. Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu dostarczenia Towaru Kupującemu i wynosi 12 miesięcy.
  4. Kupujący jest obowiązany zgłosić wykrytą wadę Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę tę wykryć, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.
  5. Kupujący zobowiązany jest zgłaszać wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wyłącznie Sprzedawcy w formie pisemnej.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, poniesione przez Kupującego z powodu wady lub usterki Towaru, a w szczególności za utratę lub uszkodzenie innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Umowy zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony Sprzedawcy albo osób upoważnionych działających w jego imieniu i ogranicza się do wartości netto zamówionych Towarów, z którymi związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wykluczona jest w szczególności odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści oraz innych szkód pośrednich.
  8. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ostatecznego uzależnienia uznania roszczeń Kupującego od uznania ich przez producenta Towaru, co nie narusza uprawnień z rękojmi Kupującego będącego Konsumentem.
 3. Rozstrzyganie sporów
  1. Wszelkie spory z Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą o statusie konsumenta pozostające w związku z wykonywaniem Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
  2. W każdym przypadku powstania sporu Strony obowiązane są dążyć do jego rozwiązania w drodze ugodowej.
  3. W przypadku nierozwiązania sporu pozostającego w związku z wykonywaniem Umowy zawartej z Kupującym innym niż Konsument lub Przedsiębiorca o statusie konsumenta w drodze ugody, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl